Política de privacidad

LEGITIMACIÓ

– Consentiment.
– Interés legítim.
– Execució del contracte.

FINALITATS
– Comunicar-nos comercialment amb clients i interessats per qualsevol mitjà.
– Promoció dels serveis dels nostres patrocinadors i col·laboradors.
– Informar gràficament sobre l’esdeveniment i resta d’activitats.

CONSERVACIÓ
Les seues dades es conservaran durant els períodes legalment establits.

DRETS
Per a poder exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió i tots aquells que exigisca la normativa de protecció de dades pot dirigir-se a la direcció prevista en l’apartat: Com puc revocar el meu consentiment i quins són els meus drets?

En utilitzar el Lloc, l’Usuari manifesta la seua acceptació als termes d’aquesta Política de Privacitat així com també a l’Avís Legal, quedant per tant la utilització del Lloc sotmesa al que es disposa en tots dos documents. En aquest sentit, recomane als Usuaris que, amb caràcter previ a l’inici de la navegació en el Lloc, lligen detingudament tant la present Política de Privacitat com l’Avís Legal.
Les dades personals recollits en la nostra pàgina web són tractats complint amb les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb el que es disposa per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Així mateix, garantim que les dades personals són tractats de manera lícita, lleial i transparent, i són recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, mantenint-se limitats a aquestes finalitats i actualitzats si fora necessari. No es permetrà la identificació dels interessats durant més temps del necessari i es garantirà la seua seguretat mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

Qui és responsable de les seues dades personals?

Responsable: *PRAMES S. a.
CIF:A50223031
Domicili:Camí dels Molins, 32. 50015. Saragossa
*Telf:976106170
Contacte *DPD:lopd@prames.com

Per a què tractem les seues dades i què ens permet fer-ho?

Estarem legitimats per a poder tractar les seues dades sobre la base del teu consentiment, el nostre interés legítim i la relació que ens uneix per a les següents finalitats:

Informar gràficament sobre llocs, esdeveniments i/o activitats. Les imatges publicades en la nostra pàgina web i xarxes socials s’utilitzen per a donar a conéixer i documentar els llocs, esdeveniments i/o activitats que realitza el responsable. Depenent del context haurem obtingut el consentiment dels interessats de manera verbal o per escrit, o les publicarem minimitzant en la mesura del possible el tractament de dades personals basades en el nostre interés legítim de donar a conéixer i documentar els nostres esdeveniments i activitats. Poden oposar-se al tractament en el moment de la recollida de les dades o posteriorment mitjançant el mecanisme previst en l’apartat: “Quins són els seus drets i com pot revocar el seu consentiment?”

Quant temps conservem les seues dades?
Per regla general, les seues dades seran conservades mentre siguen compatibles amb la finalitat amb la qual van ser recollits i en tot cas, durant els terminis que la legislació vigent estableix per a després ser suprimits, podent romandre una còpia bloquejada quan puguen derivar-se responsabilitats del tractament de les dades.

Quins són els seus drets i com pot revocar el seu consentiment?
• Limitació, o a restringir el tractament que realitzem;
• Portabilitat, o al fet que li proporcionem les dades personals que obren en el nostre poder;
Pot obtindre més informació i exercir els drets que li atorga la normativa de protecció de dades sobre les dades de caràcter personal presentant una còpia d’un document identificatiu (Només per a l’exercici de Drets) en:lopd@prames.com
Pot trobar més informació sobre els seus drets o presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades http://www.agpd.es – C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (901 100 099 – 912 663 517).
En el supòsit en què l’Usuari no estiga d’acord amb els termes de la present Política de Privacitat i de l’Avís Legal, l’Usuari no ha de proporcionar cap mena d’informació personal i abandonar el Lloc.

Canvis en la Política de Privacitat
*PRAMES SA es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat per a adaptar-se a la normativa aplicable i per a mantindre-la al dia amb els nous esdeveniments i possibilitats que ofereix Internet. Per tant, es reserva el dret d’implementar aquests canvis segons la seua capacitat discrecional i sol·licita a l’Usuari que verifique la present Política de Privacitat de manera periòdica atés que l’Usuari es troba obligat per aquells canvis realitzats sempre que visite el nostre Lloc.